Integritetspolicy

Insamling av personuppgifter

Vi på Mammut Montessori värnar om din integritet. Här redogör vi därför i korthet för vilka personuppgifter vi samlar in, syftet med insamlingen samt dina rättigheter.

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är alla typer av information, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bilder på och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Hur och varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, e-postadress eller telefonnummer.

Om du, som vårdnadshavare vill ställa ditt barn i kö för förskoleplats och ansöka om medlemskap i föreningen kommer även namn och personnummer för ditt barn att krävas. Vid personlig kontakt med dig som vårdnadshavare till ett barn samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan exempelvis vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om ditt barn som är relevanta för ditt ärende.

Om du väljer att ställa ditt barn i kö samt ansöka om att bli medlem i Mammut Montessori Föräldrakooperativ kommer fler personuppgifter så som namn, personnummer och adress för barn och vårdnadshavare krävas i ansökningsförfarandet. I samband med du blir medlem kommer ytterligare personuppgifter att begäras in utifrån rättslig förpliktelse och berättigat intresse för att kunna bedriva verksamheten i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar samt i enlighet med de styrdokument som reglerar förskoleverksamheten. Vissa personuppgifter som inte regleras av exempelvis rättslig grund eller berättigat intresse kommer du som vårdnadshavare och medlem i föreningen att få lämna samtycke kring, gällande dig själv och ditt barn. Detta kan exempelvis röra sig om hur bilder av ditt barn får publiceras i förskolans lokaler eller i intern kommunikation. Kring detta kommer du att få mer information i de blanketter du ska fylla i samband med att du blir medlem och ditt barn skrivs in på förskolan.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla givna samtycken. Du har också rätt att begära ut personuppgifter som rör dig eller ditt barn. Du har även rätt att begära att personuppgifter korrigeras eller raderas. Radering av personuppgift kan endast ske i de fall andra lagar inte reglerar en viss lagringstid av personuppgiften.

Rutiner, IT-leverantörer och avtalspartners

Den enda känsliga personuppgiften* som vi har skäl att hantera rör barns hälsa så som sjukdom, allergi eller funktionshinder. För att tillgodose barns säkerhet behöver information om exempelvis allergi vara väl tillgänglig för personalen i verksamsamheten. Personuppgifter kopplade till ärenden av känslig karaktär varken lagras eller säkerhetskopieras i externa system utan skyddas på andra sätt internt. Vi använder oss dock av externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss. Exempelvis lagras och säkerhetskopieras en del personuppgifter på Google Drive, som hålles lösenordsskyddad så att endast personer som är i behov av att nå en viss uppgift ges åtkomst. Kontaktuppgifter lagras även i system så som iCloud, kopplade till iPhones och iPads. I iCloud lagrar vi tillfälligt även bilder och filmer som används i verksamheten. Vi har rutiner för att kontinuerligt radera personuppgifter (ex bild, film, kontaktuppgifter) som inte längre behövs för verksamheten samt rutiner för byte av lösenord till samtliga system och andra säkerhetsrutiner som syftar till att skydda personuppgifter.

Vi använder oss av förskole-appen TYRA som underlättar för schemaläggning och kommunikation kring ditt barn med förskolan. I TYRA bestämmer du till stor del själv vilka personuppgifter du vill ha registrerade och ingår också i ett personligt avtal med TYRA där du godkänner hanteringen av dina personuppgifter. Gällande de uppgifter förskolan lagrar i appen har Mammut Montessori i egenskap av personuppgiftsansvarig, ett biträdesavtal med TYRA där TYRA ges i uppgift att hantera dina och ditt barns personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

Om du är personal på Mammut Montessori, hanteras dina personuppgifter i Flex, ett löne- och schemasytem, som Mammut Montessori ingått personuppgiftsbiträdesavtal med.

Om du är levernatör till Mammut Montessori hanteras dina personuppgifter av Guide Revision, som Mammut Montessori ingått personuppgiftsbiträdesavtal med.

Fler frågor?

Om du har frågor kring Mammut Montessoris personuppgiftshantering eller önskar ta del av fler detaljer om hur vi hanterar personuppgifter så vänd er till dataskyddsombud@mammutmontessori.se .