Vår pedagogik

Pedagogiken

Vi har dagligen pedagogiska pass där barnen utmanas och lockas till att upptäcka och lära om sin omvärld. En dag i veckan går alla barnen ut i naturen. Från 3 års ålder tar barnen även med matsäck från förskolan.

Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) har vi som utgångspunkt i vårt pedagogiska arbete och vi är inspirerade av Montessoripedagogiken*.

Lärarna ska inte i första hand lära ut. Deras uppgift är istället att iaktta, uppmuntra, stödja och inspirera barnet som får arbeta i sin egen takt. Allt sker med hänsyn till varje individs mognad och intresse. Ett barn ska uppfylla sina egna förväntningar – inte lärarens eller förälderns. Lärarna har stor respekt för barnets egna krafter.

Mammut Montessoriförskola är särskilt anpassad till små barns behov. Alla hyllor, bord, stolar, toaletter, handfat med mera är i barnstorlek. Allt material ligger synligt på hyllor så att barnen lätt kan se och hämta det material de önskar arbeta med. Barnet får utrymme för fritt experimenterande och praktiska, intellektuella lekar som också tränar sinnena.

Att leka utomhus är en stor och betydelsefull del av utbildningen. Här får barnets fantasi och upptäckarglädje fritt spelrum. På Mammut Montessoriförskola jäktar vi inte, utan barnet får istället tid att fundera själv och hitta sina egna lösningar på uppgifter och eventuella problem. Förskolans verksamhet bygger på att tillfredsställa barnets behov.

Allt material är av god kvalitet och har sin särskilda plats på förskolan. På förskolan finns olika iordningställda pedagogiska miljöer som barnen vistas i. Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man komma överens och samarbeta.

* Om Montessori

Vår pedagogik är inspirerad av Montessoripedagogiken, som har fått sitt namn från Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare (1870-1952). Pedagogiken grundar sig på hennes observationer och forskning som hon bedrev under hela sitt liv.

Maria Montessori visste att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Hon fann vidare att barnets intresseförändringar följer ett givet mönster och hennes pedagogik bygger på att ta vara på dessa intresseperioder.